Algemeen

Algemeen

Triage

Aan de telefoon wordt kort gevraagd waar mensen voor komen. Dit is nodig om de juiste hulpverlener in te schakelen en voldoende tijd hiervoor in te plannen. Hierdoor kan uitloop van het spreekuur worden voorkomen.
Een deel van de vragen kan door de assistente worden afgehandeld wanneer het om kwalen gaat die zonder tussenkomst van de huisarts vanzelf genezen.

Nieuwe aanmeldingen

Indien u zich wilt aanmelden als nieuwe patiënt in onze huisartsenpraktijk kunt u telefonisch contact opnemen met de assistente. Zij zal u verder informeren over de gang van zaken van de inschrijving.
Alleen patiënten binnen een vastgestelde regio kunnen zich inschrijven om de aanrijtijd van de huisarts bij huisbezoeken acceptabel te houden.
Voor meer informatie neemt u contact op met een van onze assistentes.

Praktijkvisie

Zorg willen wij graag laagdrempelig en toegankelijk leveren, waarbij het huisartsenteam zoveel mogelijk medische/psychische klachten zelf afhandelt in de eigen praktijk.

Dat houdt in dat de zorgvragen die vandaag binnenkomen het liefst vandaag worden afgehandeld wanneer dat binnen de mogelijkheden ligt. Het houdt ook in dat patiënten waarbij verder onderzoek of behandeling nodig is een vervolgafspraak krijgen.

Medische verklaring (weigeringsbriefje)

Toelichting bij de weigering van een behandelend arts om een ‘geneeskundige verklaring’ af te geven.

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij/zij geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeeft. Uw arts heeft daarbij gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

• U kunt navragen bij de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt of u niet kunt volstaan met een verklaring van uzelf over uw gezondheidstoestand, eventueel in de vorm van een in te vullen vragenlijst.

• U kunt uw arts vragen om een afschrift van uw medisch dossier waarin bepaalde belangrijke feiten over uw gezondheidstoestand staan vermeld (bijvoorbeeld de uitslag van een looptest, de uitslag van een meting van uw gezichtsvermogen etc) en die toesturen aan de instantie die een geneeskundige verklaring vraagt.

• U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling wenden tot een arts waarbij u niet onder behandeling staat. Deze kan met uw toestemming ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand bij de behandelend arts opvragen en deze informatie bij zijn/haar beoordeling betrekken.

In het kort een toelichting op deze regels:

• De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

• Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelende arts(-en).

Wat kunt u nu nog doen?

• De KNMG vindt het belangrijk dat de behandelend arts zich kan concentreren op uw behandeling en een goede vertrouwensrelatie met u kan opbouwen. Uw arts moet dan niet in allerlei belangenconflicten raken. Om dit te voorkomen moet er een scherpe grens zijn tussen de behandeling en het beoordelen of u voor bepaalde voorzieningen in aanmerking kunt komen. Op deze manier staat niets u in de weg om uw arts alle informatie te geven die noodzakelijk is voor uw behandeling.

• Daarnaast is uw behandelend arts vaak niet op de hoogte van de criteria die worden gehanteerd voor het al dan niet toewijzen van bepaalde voorzieningen. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een goed oordeel te geven. Het is ook in uw belang dat de arts die de geneeskundige verklaring afgeeft goed weet welke punten wel en niet van belang zijn bij de beoordeling.